EURO1.BMP (630 bytes)uro-betalningarr

Inrikes betalningar
Till ditt svenska bankkonto kan du koppla ett Euro-konto. Ditt nuvarande bankgironr kommer att peka ut båda dessa konton.
Ditt PlusGirokonto har automatiskt ett Euro-konto kopplat till ditt SEK-konto. PlusGirot kallar det SEK-ficka respektive Euro-ficka.
Du kan komplettera ditt PC-Giro/Win med funktionerna Inrikes Bg EUR och Inrikes Pg EUR. Du kan då betala dina leverantörer direkt i EUR. Du styr själv om pengarna ska tas från dit SEK-konto eller EUR-konto.
Inkommande betalningar i EUR går alltid till ditt EUR-konto.
IWARe fakturerar numera i såväl SEK som EUR. Du väljer själv i vilken valuta du vill betala.

Löner EUR
PC-Giro/Win kan skapa lönefiler med belopp i EUR.

Utlandsbetalningar
För utlandsbetalningar anges EUR som valutakod. Vid betalningar via PlusGirot kan du ange att betalningen ska tas från SEK-kontot eller EUR-kontot. Detta gäller för betalningar i samtliga valutor.
Vid betalningar via Bankgirot belastas normalt ditt SEK-konto. Är betalningen i EUR kommer ditt EUR-konto att belastas om ej annat sagts. Om du har valutakonto(n) kan du ange att det ska belastas.