Versionsnytt PC-Giro/Win

För närvarande levereras version 6.2 av PC-Giro/Win.
Programmet uppgraderas fritt under Arkiv | Uppgradering i programmet.
Om det inte skulle fungera av tekniska skäl, gå till Hämta program och kör install3.exe som visas i tabellen eller direkt från denna länk http://www.iware.se/filer/install3.exe


Nytt i version 6.2 är:

 • Funktionerna Löner Pg och Löner Pko har tagits bort. Ingen efterfrågan.
 • Nya moderna bakgrundsbilder.
 • Ett fel avseende val av betalningstyp i historiken har rättats.

Nytt i version 6.1 är:

 • Uppgradering inifrån programmet har gjorts om.
  Den kunde tidigare hindras beroende på användarens tekniska miljö.

Nytt i version 6.0 är:

 • PlusGirots Fakturabetalningsservice (FS) är borttaget.
  I fortsättningen ska PlusGirots Corporate File Payments (CFP) användas.
 • Funktionerna Bg Inrikes EUR och Pg Inrikes EUR är borttagna.
  Dessa betalningar ska i fortsättningen göras som utlandsbetalningar.
 • Möjligheten att få fjärrhjälp har förbättrats. Efter installation finns två val i programgruppen.
  Fjärrhjälp IWARe och Fjärrhjälp PC-Tjänster
 • Manual och hjälptexter har uppdaterats.

Nytt i version 5.0 är:

 • Allt rörande Bankgiro Link är borttaget.
  Standardmetod för sändning är Skapa fil. För de som har Nordea som bank finns även andra alternativ.
 • Manual och hjälptexter har uppdaterats.

Nytt i version 4.3 är:

 • Fullständigt stöd för Nordeas Corporate File Payments (CFP) har införts.
  Innebär att utlandsbetalningar och kreditnotor nu kan registreras.
  CFP ersätter Fakturabetalningsservice (FS) som fasas ut med start november 2014.

Nytt i version 4.2 är:

 • Stöd för Nordeas Corporate File Payments (CFP) har införts i PC-Giro/Win 4.2.
  CFP ersätter Fakturabetalningsservice (FS) som fasas ut med start november 2014.

Nytt i version 4.1 är:

 • Det går numera att ha flera generationer av säkerhetskopior.
  Välj under
  Inställningar | Allmänna
  Säkerhetskopian får numera standardnamnet
  PCGIRO.datum.ZIP vid val av flera generationer och standardnamnet PCGIRO.ZIP vid val av en generation.
 • Vid uppgradering under Arkiv | Uppgradering har ibland förekommit meddelandet
  Cannot open local file for writing
  .
  Fr.o.m. denna version ska det inte förekomma mer.

Nytt i version 4.0 är:

 • Bankerna har numera i stort sett en korrekt hantering av åäö. Programmet har anpassats för detta. åäö och andra specialtecken ska nu återges korrekt på avier och i databaser. Det går även att använda gemena bokstäver i kommunikationen med bankerna.
 • Under Autogiro Bg | Import | Bankgirots medgivanden (Excel/HTML) kan de medgivanden som är aktiva hos Bankgirot importeras från deras webtjänst Autogiro On-line. Ett sätt att få ett korrekt kundregister är att radera det man har och därefter importera Bankgirots.
 • Historiken för Autogiro har ändrats.

Nytt i version 3.9 är (samtliga nyheter gäller Autogiro):

 • Under Autogiro Bg | Kommande betalningar visas de betalningar som förväntas.
 • Filen med inbetalningar från Bankgirot kan importeras under Autogiro Bg | Import | Inbetalningar. Hämtas filen via det inbyggda Bankgiro Link eller om filen läggs till i historiken under Hämta | Lägg till fil i historiken sker importen automatiskt. Importen medför att en databas med inbetalningarna skapas.
 • Under Autogiro Bg | Kunder finns en ny knapp [Inbet.] Klicka på den för att se markerad kunds inbetalningar.

Nytt i version 3.6 är:

 • Nordeas Girolink för Internet har införts som en kommunikationsmetod för Bankgirofiler.
 • Anpassningar för att inloggning till Bankgiro Link ska fungera med Bankgirots nya säkerhetscertifikat från 091019.

Nytt i version 3.5 är:

 • Nya Autogiro
  Fullständig anpassning till Bankgirots Nya Autogiro.
  Betalidentiteten kan ändras.
  Samtliga filtyper kan hämtas och visas.
  Alla koder är översatta till klartext.
 • Ny funktion Hämta | Lägg till fil i historiken
  Med denna funktion kan filer som hämtats på annat sätt än med PC-Giro/Win, t.ex. via Internetbanken, adderas till historiken. Efter det kan filerna visas, skrivas ut m.m. samtidigt som man får en komplett historik.

Nytt i version 3.4 är:

 • Koppling till Plusgirots Girolink har införts som ny kommunikationsmetod.

Nytt i version 3.3 är:

 • I kunddatabasen har tillkommit en markering om kunden har godkänt medgivande eller ej.
  Kan sättas manuellt men hanteras enklast med automatik. När svarsfilen Medgivandeavisering har hämtats med Bankgiro Link erbjuds automatisk uppdatering av denna markering i kunddatabasen.
  För de som inte hämtar filen med Bankgiro Link kan den hämtade filen läsas in under
  Autogiro Bg | Import | Medgivandesvar från Bankgirot
  Det går endast att registrera betalning från kunder som är godkända.
 • Filer som hämtas gällande Leverantörsbetalningar och Autogiro kan vara flera olika typer. I hämthistoriken redovisas nu vilken typ det gäller.

Nytt i version 3.1 och 3.2 är diverse tekniska förbättringar


Nytt i version 3.0 är:

 • Modemsändning till Bankgirot är borttaget.
 • Sändmetoden Bankgiro Link för kommunikation med Bankgirot har införts.

Nytt i version 2.9 är:

 • PlusGiro-betalningar kan sända till Bankgirot.
  Under Inrikes Bg | Registrering kan PlusGiro-betalningar registreras.
  F.n. (041118) tillåts endast debiteringar i SEK
  De banker som hittills (041110) har anslutit sig är SE-Banken, Danske Bank och Handelsbanken.
 • Vid registrering av utlandsbetalningar till PlusGirot, Utland Pg | Registrering, går det numera att markera om man vill betala mottagarens avgifter eller ej.
 • Anpassning har gjorts för att programmet automatiskt ska arbeta tillsammans med Netmaker BgCom 4.
 • Vid hämtning av filer har antalet filtyper som kan visas i redigerat skick utökats. Nu kan samtliga fem filtyper för Autogiro visas.

Nytt i version 2.8 är:

 • Ändringar i PlusGirots Fakturabetalningsservice för Utlandsbetalningar. Hjälptexter har uppdaterats.
 • Under Inställningar | Allmänna går det att markera att endast en extern fil sänds vid varje tillfälle.
  Detta för att förenkla för de som har detta som normalfall.

Nytt i version 2.7 är:

 • Hanterar Nordeas nya filformat för utlandsbetalningar. Klarar kontonr enligt IBAN.
 • Bankgirering via PlusGirot kan numera även hantera krediteringar.
 • Reglerna för samsortering av inrikes betalningar via PlusGirot har ändrats.
 • Import och hantering av  elektroniska medgivanden i Autogiro Bg
 • Import av Bankgirots medgivandeförteckning i Autogiro Bg.
 • Import av Makuleringar/Ändringar i Autogiro Bg.
 • Manualen finns numera endast i HTML-format. Både den svenska och den engelska manualen är uppdaterad till 2.7

Nytt i version 2.6 är:

 • Deltagande banker har uppdaterats till vad som gäller 03-02-15
 • Det går att importera Historik från andra PC-Giro/Win
 • Det går att importera data till de flesta databaserna. Det avser mottagare m.fl.
 • Hjälpsystemet är numera enligt HTML. De vars system saknar förutsättningar för det hjälpsystemet får automatiskt Windows hjälpsystem som tidigare.
 • Löner Bg följer nu Bankgirots nya transaktionslayout.
  Avsändande bankgironr pekar ut bankkontot.
  Det går att ange ett meddelande, max 12 tecken, till mottagaren.
  Under Inställningar | Avsändare Bg kan väljas att lön betalas i
  SEK eller EUR.
 • Inställningar | Avsändare har nu delats upp på Inställningar | Avsändare Bg och Inställningar | Avsändare Bg
 • Under Inställningar | Avsändare Bg kan en fast informationstext anges. Den skrivs på alla mottagaravier t.o.m. angivet datum.
 • Under Inställningar | Avsändare Pg har avitexten för utlandsbetalningar utökats med en 3:e rad.
 • Under Inställningar | Internet har inställningarna rörande eventuell brandvägg/Proxy förbättrats.
  Det går att ange port för FTP (standard 21).

Nytt i version 2.5 är:

 • Det finns ett nytt val Sänd | Sänd om externa filer. Externa filer som sänts och efter sändningen väljs i PC-Giro att tas bort flyttas till en backup-katalog. Dessa filer kan sändas igen med detta val.
 • Du kan nu ange mer än en e-brevadress för Internettjänsten. De ska separeras med kommatecken (,). Samtliga kommer att erhålla återrapporteringen angående filöverföringen.
 • Under Inställningar | Avsändare kan du förutom Löner via KI och  Löner via KI även välja Löner EUR. Det sker via LB-kontoinsättningar i EUR. 
 • Under Hämta finns numera valet Visa fil. Tidigare kunde visning av fil endast ske via hämthistoriken. Med Visa fil kan valfri fil av rätt typ pekas ut och innehållet visas. Filtypen LU HB återredovisning UTLI kan nu visas i redigerat skick.
 • Listan över banker och deras kontonummer har uppdaterats. Nya banker har tillkommit, andra har tagits bort.
 • Historiken har utökats. Det går att se all information om sända interna betalningar. Ett dubbelklick på betalningen i Historik visar detta. 
 • Inbyggt kundstöd via e-brev. Välj Övrigt | Kundstöd. Tryck på knappen [Kundstöd via e-brev]. Följ instruktionerna. Du kan skriva ett meddelande som beskriver problemet. Du kan, och bör, kryssa för Bifoga information om min installation. Du kan bifoga filer av intresse. Exempel är extern fil vid problem vid import eller sändning av extern fil. Du bör vid sändningsproblem bifoga de testfiler som skapas vid Testutskrift enligt instruktioner för kundstöd.
  OBS! Detta bör vara ditt förstahandsalternativ när du vill ha kundstöd.
 • Bankgirot hanterar inte betalningar som har en betaldag som är för gammal. Som standard gäller fr.o.m. 020406 att en betaldag inte får vara äldre än 20 bankdagar. Det går att med avtal med Bankgirot ändra detta till ett annat antal bankdagar. Under Inställningar | Allmänna kan detta antal bankdagar anges. Vid sändning av extern fil till Bankgirot används denna information för kontrollera filen.
  OBS! Detta gäller endast sändning av externa filer. Vid sändning av interna filer måste betaldagen vara en bankdag i framtiden.

Nytt i version 2.4 av PC-Giro/Win från 02-03-28 är:

 • Det går numera att uppgradera PC-Giro/Win i realtid. Det går att uppgradera till senaste version och senaste utgåva och komplettera med nya funktioner.
  Valet finns under Arkiv | Uppgradera i realtid
  En förutsättning är att du har en Internetkoppling och att information om den angivits under Inställningar | Internet.
 • Det går att sända mer än en extern fil i samma sändning. Filerna måste  följa de regler som Bankgirot och PlusGirot har d.v.s. de ska vara av samma typ och ha samma kundnr hos Bankgirot eller nodidentitet hos PlusGirot.
 • Såväl löner i KI-format som LB-format kan importeras under Löner Bg
 • Ny tjänst och funktion: Leveransplan. 
 • Hämtning av filer kan ske över Internet. 
 • Ny funktion Löner Pg. För bankkontoinsättningar.
 • Betalningar via Bankgirot och insättningar på bankkonton kan ske från PlusGirokonton (Inrikes Pg | Registrering)
 • Inställningar | Utskrifter har ändrats.

Nytt i version 2.3 av PC-Giro/Win från 99-07-15 är:

 • Stark kryptering vid överföring via Internet
 • Funktioner för säkerhetskopiering har införts. Se Arkiv | Säkerhetskopiering
 • Enklare navigering med menyträd.
 • Överföring via Internet till både Bankgirot och PlusGirot.
 • Ny funktion: Automatisk hämtning.
  Filer kan hämtas utan operatörsingripande. Se fliken Inställningar | Automatisk hämtning, där finns instruktioner. Sedan tidigare finns motsvarande funktion för Automatisk sändning.
 • Kolumnbredder kan som tidigare ändras. Nytt är att kolumnernas ordning kan ändras och att dessa inställningar sparas tills nästa gång.
 • Filtyper kan begränsas till de man sänder och/eller hämtar. Görs under den nya fliken Inställningar | Filtyper
 • Överföring via ISDN till Bankgirot (finns ej hos PlusGirot)
 • Det finns nu zoom-möjligheter i förhandsgranskningen av utskrifter.
 • Om man under Inställningar | Utskrifter valt att skriva dokument till fil kan dessa nu visas upp under Arkiv | Visa skrivfil

Nytt i version 2.2 av PC-Giro/Win från 99-01-05 är:

 • Produktnamnet NB PCgiro har upphört.
 • PC-Giro/Win finns numera i endast en version. De bankgirofunktioner och/eller PlusGirofunktioner du kan använda styrs av din nyckelfil (PCGW.AVS). De som köpt sitt program via banken kan normalt endast använda bankgirofunktioner, de som köpt via PlusGirot endast PlusGirofunktioner.
 • Vissa filer som hämtats från Bankgirot eller PlusGirot kan numera visas upp och skrivas ut.
 • Stöd för Euro-betalningar. Läs om dessa här.
  Inrikes betalningar i SEK och EUR stöds numera.
  Vid utlandsbetalningar behandlas EUR som ytterligare en valuta.
  Vid alla PlusGirobetalningar kan du välja om beloppet ska belasta ditt SEK eller EUR konto.
  Vid betalningar via Bankgirot belastas respektive konto beroende på valutaslaget eller överenskommelse.
 • Utland PlusGiro. Nya mottagare sparas automatiskt i mottagarregistret (i likhet med Utland Bg).
 • Autogiro Bg. Medgivandetransaktioner skapas även när Bankgironr är mottagarid (Autogiro företag).

Nytt i version 2.1 av PC-Giro/Win  och NB PCgiro från 98-08-19 är:

 • Bankgirots sigillnyckel för MAA-sigill anges numera per kundnr. Det går därmed att ha olika kundnr och olika sigill för de tre rutinerna LB, KI och AG, avseende samma avsändare. Programmet upptäcker om olika kundnr finns och ger då möjlighet att ange sigillnyckel per rutin. OBS! De uppgraderar från tidigare version måste ange eventuella MAA-sigillnycklar på nytt under Inställningar | Sigillering
 • Handelsbanken kan via Bankgirot förse sina kunder med dels återrapportering avseende utländska betalningar och dels kontoinformation. Detta sker med två olika filer som finns hos Bankgirot för hämtning. PC-Giro/Win kan numera hämta även dessa filtyper.
 • Det går att hämta filer från PlusGirot. Samtliga filtyper som PlusGirot erbjuder kan hämtas.
 • Det går att få PC-Giro att vid start sända en viss fil till Bankgirot eller PlusGirot utan att användaren behöver gripa in. Sådana automatiska sändningar förbereds under Inställningar. Där finns en ny flik, Automatisk sändning, där en eller flera filer specificeras för automatisk sändning. Varje fil som specificeras tilldelas ett namn. Vid start av PC-Giro/Win anges parametern /S följt av namnet. T.ex. PCGW.EXE /Snamn.

Nytt i version 2.0 av PC-Giro/Win från 97-12-15 är:

 • Huvudmenyn har försetts med en knapprad med ikoner. Med dessa går det snabbt att nå registreringsfunktioner, historik m.m.
 • Huvudmenyn har försetts med en statusrad som bl.a. förklarar markerat menyval.
 • Kalender med bankdagar. Programmet håller reda på vad som är bankdag eller ej. Betaldagar som ej är bankdagar flyttas till första sådan. Kalendern kan, i registreringsformulären, visas med en knapptryckning och lämplig betaldag kan väljas.
 • Identiteten för utlandsmottagare, betalningar via Bankgirot, har utökats till maximala 7 tecken. Nya mottagare läggs automatiskt upp i mottagarregistret. Importen kan om så önskas uppdatera mottagarregistret med förändrade mottagare.
 • Betalarnummer i Autogiro Bg har utökats till maximala 16 siffror.
 • Stöd för Microsofts IntelliMouse har införts. Hjulet kan användas för att bläddra mellan betalningar och skrolla i listor.
 • Det går numera att hämta alla filtyper från både Bankgirot och PlusGirot
 • Det går att utföra "automatisk sändning" d.v.s. sändning av extern fil utan ingripande av operatör. Kan användas vid anrop från reskontra eller annat ekonomisystem eller när periodisk sändning önska t.ex. på natten.
 • Knappar för val av mottagare och värden ur tabellerna har flyttats in i formulären bredvid fälten. Det blir därmed ett naturligare sätt att arbeta.
 • Översikten av registrerade av betalningarna har ändrats. Knappen Avbryt avbryter och återgår till huvudmenyn. Knappen Ändra visar markerad betalning för ändring. Knappen Ny visar ett tomt formulär för registrering av ny betalning. Knapparna Klar och Välj visas ej.
 • Styrningen av import har förenklats. Efter val av fil visas en dialog med kryssrutor som ersätter de frågor som tidigare ställdes. Valen i dessa kryssrutor sparas till nästa import. Efter importen visas en översikt av betalningarna.
 • Fält som är spärrade för inmatning visas ej längre enligt Windows standard. Windows standard är grått på vitt under Windows 95 och grått på mörkgrått under Windows NT ! Dessa fält visas nu med rött på vitt för att förbättra läsbarheten.
 • När mottagarregistren öppnas finns markering på eventuell aktuell mottagare. Tidigare fanns markeringen mitt i listan. Det underlättar rättning av felvald mottagare m.m.
 • Användarprofiler har införts i fleranvändarversionen. Varje användare kan nu efter behov få egna inställningar och mottagarregister. Varje profil kan ha valda delar privat och andra delar gemensamt.
 • Inställningar har utökats med fliken Serienr. Där kan man styra startvärden för de löpnrserier som används vid utbetalningskort och mottagarregister.

 
Denna sida ändrad 2018-02-14